Academia Credis

Politica de prelucrare a datelor personale

ONG-ul Asociația Credis colecteaza datele dvs in scopul facilitarii înscrierii la cursuri și in scopuri de marketing;
ONG-ul Asociația Credis se obligă să respecte prevederile Legii 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata colectarii. Datele cu caracter personal  colectate  nu vor fi dezvăluite către terţi.
Oferind datele Dvs aveti următoarele  drepturi:  dreptul  la  informare, dreptul  de  acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de restrictionare etc conform celor de mai jos. În vederea exercitării acestor drepturi puteti transmite o cerere scrisă, datată şi semnată, către ONG-ul Asociația Credis,  la sediul social al acestuia, menţionat mai sus.
Aveti dreptul de a obţine de la ONG-ul Asociația Credis, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi aveti, de asemenea, dreptul de a va opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, că datele care va vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.
Aveti, de asemenea, dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată ONG-ul Asociația Credis,  ştergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale în date anonime în conformitate cu prevederile legii. În vederea exercitării acestor drepturi, veti transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către ONG-ul Asociatța Credis,  , la adresa info@academiacredis.ro

Prin completarea formularului de înscriere și a contractului de înscriere acolo unde este cazul, sunteti de acord ca datele dvs personale să intre în baza de date a ONG-ului Asociația Credis.
Datele personale prelucrate vor fi: nume, prenume, adresa din actul de identitate, serie si numar CI, număr de telefon, email.
În contextul celor mai sus menționate, drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt:
A. Dreptul de a fi informat (gratuit):
1. Participantii (persoana vizata) au dreptul de a fi informati de catre operator ca datele sale sunt colectate la momentul colectarii sau la prima comunicare, inainte de a fi dezvaluite unor terti si ce se va intampla cu datele lor (dreptul de a cunoaste operatorul, cine este, in ce scop prelucreaza datele personale, cui i le-ar putea dezvalui, ce date pot fi furnizate participantilor, care sunt consecintele refuzului furnizarii de date etc)
B.  Dreptul de acces la date (o data pe an in mod gratuit)
1. Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.
2. Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:
 1. informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 2. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor; informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
 3. informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 4. Informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a inainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.
3. Persoana vizată poate solicita de la operator informațiile de mai sus printr-o cerere intocmită în forma scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.
4.  Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
C.  Dreptul de intervenție asupra datelor (gratuit)
1. Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:
după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a. sau b., dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.
2.  Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta operatorului o cerere intocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.
3.  Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).
D. Dreptul de opoziție (gratuit)
1. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
2. În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.
3.  Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).
E. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
1. Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:
retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
b. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ;
c. dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).
2. Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:
decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfăcută sau că unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
b. decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.
F. Drept de portabilitate
Participantii/persoanele vizate au dreptul de a-si transfera datele personale de la un furnizor de servicii la altul.
G. Dreptul de a face plangere la ANSPDCP (gratuit)
Participantii/persoanele vizate pot sesiza oricand catre ANSPDCP incalcarea drepturilor lor legata de prelucrarea datelor personale si pot reclama nerespectarea drepturilor garantate de legislatia aplicabila. In prealabil insa acestea trebuie sa se adreseze operatorului.
H.  Dreptul de a se adresa justiției
1. Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încălcate.
2. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.
3. Instanța competentă este cea în a cărei raza teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.
4.  Dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, în situația în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.
5. Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiție, având același obiect și aceleași părți, a fost introdusă anterior.